Lávka přes D5 a Litavku v Berouně (oprava)

Kategorie: Křížení
Příjemce: Město Beroun
Příspěvek: 15 825 044,00 Kč
Schválení příspěvku: 2018
Realizace projektu: 2019-2020

Jedná se o opravu lávky pro pěší a cyklisty v intravilánu města Berouna umístěnou nad dálnicí D5 a řekou Litavkou. Předmětem opravy bylo odstranění stávajícího svršku – živičného krytu, říms, zábradlí a sloupů veřejného osvětlení. Stávající ocelová konstrukce byla očištěna a obnoven nátěr, a to vč. spodní strany a sanace betonových povrchů. Došlo k nahrazení nevyhovujících ocelových ložisek za nová, k provedení nového hydroizolačního systému, systému odvodnění a vybetonovány nové římsy. Na těchto římsách bylo osazeno nové zábradlí a veřejné osvětlení.  

Při realizace akce došlo k problémům se zřízením dopravních opatření na dálnici D5 a tím se celá realizace prodloužila až do roku 2020 – dokončení sanace nosné konstrukce. Od května 2020 je možné užívat hotovou stavbu.  

Tato lávka odpovídá vyhl. č. 398/2009 Sb. a navazuje na další připravované akce – vybudování cyklostezky a komunikace pro pěší, jejichž realizace probíhala přibližně ve stejnou dobu. Komunikace na lávce je zachována jako smíšená cyklostezka s vyloučením provozu vozidel vč. IZS.  Zpět na všechny projekty

Modul: Projekty