Průběh financováníPříprava akce

Žadatel o příspěvek zajišťuje:

 • zpracování projektové dokumentace
 • důraz na bezbariérové řešení a dodržení příslušných předpisů
 • KONZULTACE vypisovány před termínem podání
 • konzultace projektové dokumentace s pracovníky SFDI (není povinná)
 • získání stavebního povolení (SP)
 • před podáním žádosti musí vydané SP nabýt právní moci

Podání žádosti

Žadatel v řádném termínu:

 • zpracuje žádost vč. příloh podle „Pravidel pro poskytnutí příspěvku“
  SFDI | Poskytování příspěvků - základní informace
  bezpečnost / cyklostezky / křížení
 • každoročně schválení a zveřejnění pravidel
 • lze se inspirovat zveřejněnými pravidly z předchozích let
 • termíny pro předkládání žádostí na stránkách
 • časté chyby v projektu - viz. časté chyby

Schválení akce

Výbor SFDI rozhoduje:

 • o schválení akce na základě doporučení hodnotitelské komise, která vychází z hodnocení formálních náležitostí žádosti a správnosti projektové dokumentace, které provádí pracovníci SFDI
 • formální kontrola – žádosti nelze doplňovat, vyjma upřesnění zjištěných nejasností
 • kontrola projektové dokumentace na soulad s předpisy a koncepčnost řešení
 • projednání v hodnotitelské komisi ➡ doporučení pro Výbor SFDI
 • projednání a schválení ve Výboru SFDI – v průběhu roku v termínu dle typu příspěvku 
 • následně je žadatel informován o (ne)schválení příspěvku
 • akci je možné financovat v roce schválení a v roce následujícím

Uzavření smlouvy

Mezi SFDI a příjemcem:

 • v informaci o schválení příspěvku jsou informace o náležitostech potřebných pro uzavření smlouvy
 • smlouva se zhotovitelem (včetně ustanovení o umožnění kontroly ze strany SFDI)
 • případné doplňující doklady vyplývající z provedeného hodnocení
 • smlouva o poskytnutí příspěvku se uzavírá vždy do 31.12. přísl. roku
 • v prvním roce nemusí být smlouva uzavřena, může být uzavřena až v roce následujícícm
 • v případě zahájení čerpání v 1. roce nutno požádat o převod nevyčerpaných prostředků do dalšího roku

Čerpání prostředků

Probíhá po uzavření smlouvy:

 • probíhá na základě předkládaných faktur
 • příjemce zpravidla nejprve uhradí celý vlastní podíl (15% celkových uznatelných nákladů)
 • následně předkládá nezaplacené faktury v žádosti o uvolnění finančních prostředků současně se soupiskou faktur
 • SFDI uvolní prostředky na účet ČNB, ze kterého následně příjemce uhradí zbývající část faktury zhotoviteli
 • zálohově poskytnuté finanční prostředky musí být použity na úhradu faktur zhotovitele do 31.12.

Vyúčtování

Pro čerpání ex-ante:

 • všechny uvolněné finanční prostředky musí být vyúčtovány
 • vyúčtování se provádí do 15. dne následujícího měsíce od uvolnění 
 • v lednu následujícího roku se provádí nejpozději k termínu uvedenému ve smlouvě o poskytnutí příspěvku
 • vyúčtování se provede doplněním údajům o datu úhrady zhotoviteli do stejné soupisky, jaká byla použita v žádosti o uvolnění finančních prostředků

Vypořádání akce

Po ukončení daného roku:

 • provádí se podle Metodického pokynu k finančnímu vypořádání poskytnutých finančních prostředků
 • účelem je provést k datu 31. 12. daného roku:
  - odsouhlasení celkového objemu finančních prostředků uvolněných v daném roce příjemci
  - odsouhlasení celkového objemu finančních prostředků užitých v souladu s účelem dle zákona č. 104/2000 Sb.
  - odsouhlasení celkového objemu finančních prostředků, které mají být vráceny

Závěrečné vyhodnocení akce

Do roka a do dne:

 • příjemce předloží do 1 roku od konce poslední smlouvy na akci
 • provádí se kontrola skutečného provedení – v případě nesprávného provedení požadována úprava dle schválené PD
 • předepsaný formulář dostupný na www.sfdi.cz
 • nutné mít vypořádány všechny akcí dotčené pozemky
 • v případě složitého majetkoprávního vypořádání je možné žádat o prodloužení lhůty pro předložení ZVA
 • pokud není kompletní ZVA předloženo v rámci udržitelnosti
  (5 let), jsou stanoveny sankce